วันศุกร์, พฤศจิกายน ๐๒, ๒๕๕๐

สุนทรียศาสตร์

สุนทรียศาสตร์คืออะไร ? ก่อนเข้าสู่ Aesthetic หรือ วิชา สุนทรียศาสตร์ ตนเองพอจะเข้าใจได้ว่า สุนทรียศาสตร์คือ วิชาที่ว่าด้วยเรื่องความงามจากสิ่งรอบๆตัวไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่มีตามธรรมชาติหรือสิ่งที่มนุษย์ประดิษฐ์คิดค้นหรือสร้างทฤษฎีขึ้นมาเพื่อถ่ายทอดความงามให้รับรู้ในรูปแบบต่างๆเช่นการวาดภาพ ดนตรี ศิลปกรรมต่างๆ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะมีความงามหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับความรู้สึกนึกคิดของแต่ละบุคคลว่างามหรือไม่โดยอาศัยประสบการณ์ที่มีมาและการถ่ายทอดปลูกฝังตั้งแต่เด็กเป็นประสบการณ์ประวัติศาสตร์ศิลปะ ( History of Art )
แล้วเรียนวิชาสุนทรียศาสตร์ไปทำไมหรือ ? เพื่อทำให้เราเข้าถึงความงามที่เกิดขึ้นเป็นผู้ที่สามารถรับสัมผัสในสิ่งต่างๆ มีทั้งความรู้สูกที่ทำให้เราเพลิดเพลินหรือทำให้สะเทือนใจสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วจะสร้างให้เราเป็นคนที่ประณีต ละเอียดอ่อน รู้จักเคารพและศรัทธาในความคิด ความรู้ ศิลธรรม ความดีของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ สิ่งเหล่านี้เราต้องร่วมกันปลูกฝังให้เยาวชนเป็นผู้ที่มีสุนทรียะ
สุนทรียศาสตร์มีประโยชน์ต่อมนุษย์อย่างไร ? สุนทรียศาสตร์ คือ การเป็นผู้ที่สามารถรับสัมผัสในสิ่งต่าง ๆ ที่ทำให้เราเพลิดเพลินหรือสะเทือนใจได้อย่างรวดเร็วจะสร้างให้เราเป็นคนที่ประณีต ละเอียดอ่อน รู้จักเคารพและศรัทธาในความคิด ความรู้ ศิลธรรม ความดีของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ สิ่งเหล่านี้เราต้องร่ามกันปลูกฝังให้เยาวชนเป็นผู้ที่มีสุนทรียะ หรือที่รู้จักก็คือความงาม เพื่อทำให้โลกมีความสันติสุข ฮยู่กันอย่างสงบ เข้าใจเขาเข้าใจเราและเข้าใจความแตกต่างของความเป็นมนุษย์ในแต่ละวัฒนธรรมช่วยทำให้มนุษย์ใช้ปัญญาและเหตุผลในการตัดสินใจทางด้านนามธรรมและรูปธรรมสามารถช่วยในเรื่องของกระบวนการคิด การตัดสินใจอย่างมีเหตุมีผล ทำให้ผู้นั้นมีจิตใจอ่อนโยน และมองโลกในแง่ดี ไม่แข็งจนเกินไป นอกจากนั้น การเข้าใจในสุนทรีย์ศาสตร์ยังช่วยส่งเสริมให้มนุษย์ได้มีแนวทางในการแสวงหาความสุขจากความงามต่างๆกันไป และทำให้เห็นความสำคัญของสิ่งต่างๆบนโลกใบนี้ ตลอดจนรู้จักนำสุนทรียศาสตร์ไปใช้ในชีวิตด้วยเหตุผล และความรู้สึกต่างๆได้อย่างเหมาะสม สุนทรียศาสตร์มีประโยชน์ต่อวิชาชีพอย่างไร ? ผู้ที่อยู่ในวิชาชีพพยาบาลเป็นผู้ที่มีจิตใจโอบอ้อมอารี ช่วยเหลือผู้อื่นอย่างเต็มกำลังสามารถมีความเมตตากรุณา การเรียนวิชาสุนทรียศาสตร์จะช่วยให้พยาบาลมีจิตใจอ่อนโยนไม่แข็งกระด้าง วิชาชีพพยาบาลเป็นอาชีพที่ต้องปฏิบัติงานกับบุคคลซึ่งอยู่ในภาวะเจ็บป่วยโดยต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ในการให้การพยาบาล นั่นหมายถึง ผู้ป่วยเป็นบุคคลซึ่งมีจิตใจ มีความรู้สึก กลัวการเจ็บป่วย กลัวการตาย การให้การพยาบาลจำเป็นต้องมีความรู้สึกที่ดีต่อวิชาชีพก่อน จากนั้นต้องมีความตั้งใจในการให้การพยาบาล เข้าใจความรู้สึก และเห็นใจผู้ป่วย ในการให้การพยาบาลควรปฏิบัติด้วยความนุ่มนวลพร้อมกับให้การพยาบาลอย่างมีคุณภาพ มีเหตุและผล ร่วมกับใช้ความรู้และศาสตร์ ซึ่งหมายถึงวิชาต่างๆที่ได้เรียนมานำมาใช้ให้สอดคล้องกับการพยาบาลต่อผู่ป่วยในแต่ละคน ซึ่งผู้ป่วยแต่ละคน พยาบาลทุกท่านต้องทำความเข้าใจและให้การพยาบาลแตกต่างกันออกไป การปฏิบัติงาน และการให้การพยาบาลต่อผู้ป่วยเหล่านั้น สุดท้ายจะส่งผลกลับมาด้วยความภาคภูมิใจ และทำให้เกิดความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง และวิชาชีพมากขึ้นทุกวัน ทุกวัน...ฉะนั้นจึงเห็นได้ว่า การให้การพยาบาลและการปฏิบัติงานในวิชาชีพพยาบาลนั้น สอดคล้องกับคำกล่าวของท่านอาจารย์ที่ว่า...การเรียนสุนทรียศาสตร์ ช่วยทำให้มนุษย์เกิดความสมดุลย์ของกาย คือมีเหตุมีผล ของจิตคือ มีความรู้สึก นอกจากนั้น การเรียนสุนทรียศาสตร์ยังช่วยกล่อมเกลาจิตใจให้เป็นผู้มีจิตใจอ่อนโยน มองโลกในแง่ดีอย่างมีเหตุมีผล และส่งเสริมให้เห็นความสำคัญของสรรพสิ่งต่างๆในโลก จึงสอดคล้องกับงานวิชาชีพพยาบาล ในการดูแลให้การพยาบาลต่อผู้ป่วย และเพื่อนมนุษย์ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น. http://www.thaidances.com/webboard/question.asp?QID=34

http://hu.swu.ac.th/ph/philosophy_aesthetics.htm

อาจารย์ผู้สอนวิชาสุนทรียศาสตร์

๔ ความคิดเห็น:

phen กล่าวว่า...

ความงามที่มีคุณค่าทางความงามมาจากจิตใจ

นายสุชาติ กล่าวว่า...

ความงามมาจากการมองว่างามจากข้างในให้ความหมายไว้ดีมากครับ

นายมานะ กล่าวว่า...

การมองคุณค่าของความงามของคนมองทุกอย่างจากความรู้สึกนึกคิดที่เราคิดว่างามจริงๆครับ หากจะรู้สึกว่างาม งามอย่างแบบที่เรามองคือคุณค่า ของความงามครับ

นายมานะ กล่าวว่า...

การมองว่าสิ่งใดงามนั้น ผู้มองจะต้องมองจากข้างในครับ ให้ความหมายไว้ดีครับ